Algemene Voorwaarden.

Praktijk Acacia - Chantal Dujardin
zijn handelsbenamingen van FDCo BV
Echostraat, 5
3110 Rotselaar


Phone.: +32 473227833
Email: info@chantaldujardin.be

KBO: 0799.623.755

Deze Algemene Voorwaarden leggen de voorwaarden vast waaronder de klant gebruik kan maken van de diensten geleverd door FDCo BV, ook handelend onder naam 'Praktijk Acacia' en/of 'Chantal Dujardin', hierna genoemd 'Praktijk Acacia'.


Door gebruik te maken van de diensten van Praktijk Acacia of toegang te zoeken tot content op de website www.chantaldujardin.be, stemt de klant er uitdrukkelijk mee in gebonden te zijn aan de in dit document vermelde Algemene Voorwaarden. Lees deze voorwaarden als klant zorgvuldig door voordat je gebruik maakt van de diensten van Praktijk Acacia. Als je als klant niet akkoord gaat met (of niet kan voldoen aan) de onderstaande voorwaarden, gebruik de diensten van Praktijk Acacia dan niet.


Deze voorwaarden doen geen afbreuk aan enige verplichting of toestemming in enige andere overeenkomst tussen de klant en Praktijk Acacia. 1. Toepassingsgebied 


1.1. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van FDCo BV, met haar contractuele partner, hierna te noemen "klant" en voor zover het gaat om de activiteiten als gezondheidsbegeleider (handelend onder Praktijk Acacia - Chantal Dujardin). De algemene voorwaarden van de klant zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. Dit geldt ook indien Praktijk Acacia niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de vermelding van de Algemene Voorwaarden of de Aankoopvoorwaarden van de klant.


1.2. Wijzigingen in deze voorwaarden worden gepubliceerd op de website www.chantaldujardin.be. De klant wordt geacht de website te raadplegen vooraleer een dienst van Praktijk Acacia af te nemen. Wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden worden geacht te zijn goedgekeurd indien de klant geen schriftelijk bezwaar maakt binnen de maand na wijziging. 


1.3. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst tussen Praktijk Acacia en de klant, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.2. Inhoud van de diensten 


2.1. Als gezondheidsbegeleider stellen we geen diagnose en behandelen geen ziekten. Wel begeleiden we preventief, ondersteunend en complementair de mens in zijn totaliteit, zoals beschreven op de website www.chantaldujardin.be.


2.2. We helpen de klant om zijn/haar fysieke, emotionele en mentale weerbaarheid te vergroten. De aan de klant aangeboden praktijken, technieken of adviezen vervangen op geen enkel moment de therapie voorgeschreven door een arts. Het kan wel een verantwoorde aanvulling zijn, door het zelfgenezend mechanisme dat in elke mens aanwezig is te stimuleren. Een open en gezonde dialoog tussen de arts van de klant en de gezondheidsbegeleider kan leiden tot een integrale aanpak.3. Medewerking van de klant 


3.1. Elke afspraak dient altijd op voorhand geboekt te worden. Dit kan telefonisch of per mail.  Het is niet mogelijk om zonder afspraak langs te komen. Wanneer de klant een afspraak maakt, stemt hij/zij zonder meer in met de algemene voorwaarden zoals deze staan vermeld. 


3.2. Afspraken kunnen kosteloos telefonisch geannuleerd worden tot 24u op voorhand. Zo niet worden ze volledig aangerekend.


3.3. Het succes en de kwaliteit van de geleverde diensten hangen sterk af van de kwaliteit en de stiptheid van de medewerking van de klant en de open communicatie tussen partijen. 


3.4. Praktijk Acacia kan, naar eigen goeddunken, op elk moment weigeren de diensten aan een persoon aan te bieden en haar toelatingscriteria wijzigen. Door gebruik te maken van de diensten bevestigt de klant dat (i) hij/zij volledig in staat en bevoegd is om de voorwaarden, verplichtingen, verklaringen en garanties in deze Algemene Voorwaarden aan te gaan en volledig rechtsbevoegd is om een bindende relatie aan te gaan, (ii) dat hij/zij waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige informatie zal verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd, en de nauwkeurigheid van deze informatie zal handhaven.


3.5. Er wordt verwacht van de klant dat hij/zij zorgt voor persoonlijke hygiëne voor de behandeling en Praktijk Acacia behoudt zich het recht voor de klant te weigeren indien deze niet schoon op de afspraak verschijnt. Desalniettemin zal de klant de behandeling toch dienen te betalen aangezien de afgesproken tijd voor de klant werd vrijgehouden.


3.6. Praktijk Acacia zorgt ervoor dat de praktijkruimte en gebruiksmaterialen netjes zijn en strikte hygiëne gerespecteerd wordt. Handdoeken worden na elke afspraak gewassen. Natuurlijk is het mogelijk dat de klant eigen handdoeken meebrengt.


3.7. Erotische of seksuele handelingen zijn strikt uitgesloten. Klanten die hier wel op inspelen, worden verzocht de praktijk meteen te verlaten en zijn niet meer welkom.  Bij een gemaakte afspraak zal het afgesproken bedrag toch moeten betaald worden.4. Aansprakelijkheid


4.1. We besteden veel zorg aan de creatie en inhoud van deze website, maar garanderen noch de correctheid, noch de volledigheid van alle informatie. De gebruiker is zich ervan bewust dat de informatie kan veranderen zonder dat hij daarvan voorafgaand op de hoogte wordt gebracht. We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de site of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. Wanneer we verwittigd worden van fouten of onvolledigheid van gegevens, zal onmiddellijk overgegaan worden tot verbetering of aanvulling.

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, zijn we niet aansprakelijk voor het bestaan, de inhoud, de goede werking of de veiligheid van deze andere sites. Eenieder die gebruik maakt van deze externe bronnen is zich ten volle bewust van het feit dat op het internet ook onbetrouwbare gegevens circuleren en erkent dat wij geenszins in staat zijn toezicht uit te oefenen op dergelijk ongeoorloofd of schadelijk materiaal, en er bijgevolg ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen dragen.


4.2. Praktijk Acacia stelt geen diagnose en behandelt geen specifieke ziektes.  Alle handelingen en adviezen zijn erop gericht het zelfherstellend vermogen van de klant te ondersteunen. In sommige gevallen zal worden doorverwezen naar een arts of andere zorgverlener. De klant zal steeds zijn/haar arts op de hoogte houden en de richtlijnen van de arts opvolgen. De acties, technieken en adviezen van Praktijk Acacia zijn gericht op begeleiding van de klant, zonder enig resultaat te garanderen. De klant accepteert de adviezen en neemt deel aan de technieken op eigen risico. 


4.3. Praktijk Acacia kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke blessures, ongevallen, materiële schade, verlies of diefstal die al dan niet direct of indirect in verband gebracht kunnen worden met een afspraak bij - of advies door - Praktijk Acacia, Chantal Dujardin. Praktijk Acacia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van onjuiste informatie over de situatie of toestand van de klant. 


4.4. Onder geen enkele omstandigheid of voorwaarde kan de aansprakelijkheid van Praktijk Acacia groter worden dan het bedrag verzekerd onder de polis ‘beroepsaansprakelijkheid’. Praktijk Acacia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.


4.5. Praktijk Acacia is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de eventueel geadviseerde voedingssupplementen of kruiden. De leverancier van deze supplementen of kruiden is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar.5. Gegevensbescherming 


5.1. Voorafgaand aan de eerste behandeling, doen we een intakegesprek; hierbij worden de algemene gegevens, levenssituatie en gezondheidshistoriek van de klant genoteerd.  De klant is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens en het up-to-date houden van deze gegevens.  De gegevens met betrekking tot de situatie en gezondheid van de klant worden nooit meegedeeld aan derden.  Alles wat binnen de praktijk wordt verteld, wordt strikt vertrouwelijk behandeld.


5.2. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Niets dat is besproken gedurende conversaties voor, tijdens of na een afspraak wordt aan derden meegedeeld.


5.3. Door zijn/haar e-mailadres, telefoonnummer of andere contactgegevens te verstrekken, stemt de klant ermee in dat Praktijk Acacia contact kan opnemen via dergelijke contactgegevens, voor alle zaken die betrekking hebben op de te leveren diensten. Deze e-mails vormen geen "ongevraagde commerciële e-mailadvertenties," en de klant kan zich niet afmelden voor het ontvangen ervan. Als de klant een vraag of suggestie heeft, kan contact opgenomen worden via info@chantaldujardin.be .6. Tarieven en betalingsvoorwaarden 


6.1. Door gebruik te maken van de diensten, gaat de klant akkoord met betaling van alle bijbehorende vergoedingen. Een beschrijving van de momenteel beschikbare tarieven voor de diensten is vermeld op de website van www.chantaldujardin.be . Praktijk Acacia kan de tarieven ten allen tijde aanpassen, door publicatie op de website. Eventueel reeds bestaande afspraken blijven onderhevig aan de tarieven op moment van het vastleggen van de afspraak.


6.2. De diensten zijn contant betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Betalingen later dan 8 kalenderdagen na vervaldag, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12% per jaar, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 20) als schadebeding en tevens worden eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

7.1. De contractuele relatie tussen Praktijk Acacia en de klant alsmede de voorwaarden worden beheerst door het Belgisch recht.


7.2. De exclusieve bevoegde rechtbank is deze van Leuven.